ReadyPlanet.com
dot dot


"พุทธประวัติ"  VCDธรรมะ.."การ์ตูนพุทธประวัติ.." การปฎิบัติธรรม รูปฌาน ๔ ที่ถูกต้อง..
แนวทางการปฏิบัติธรรม(รูปฌาน ๔) วิปัสนากรรมฐาน ที่ถูกต้อง หลวงพ่อสรวง ปริสุทโธ..
ลงทะเบียนเรียนอาชีพบ้านอาจารย์ (จองวันเรียน)
สมัครเรียนอาชีพ"สูตรทำเงินล้าน"บ้านอาจารย์ ข้อมูลเพิ่เติม
บัญชีธนาคาร โอนเงิน ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านอาจารย์
ขนมเบื้องสูตรกรอบนาน
กล้วยทอดเงินล้าน บ้านอาจารย์
สูตรน้ำข้าวโพด หอม หวาน มันอร่อย
เฉาก๊วยสูตรเหนียวหนึบ บ้านอาจารย์
น้ำเชื่อมคาราเมล หอมหวาน อร่อย
สูตรนมสดคาราเมล
ฟรี..สูตรขนมเทียนสาวสูตรอร่อย
ร้านจำหน่ายวัตถุดิบ เบอเกอรี่ต่างๆ
แนวคิดสู่ความสำเร็จ และ ความมั่งคั่ง เปลี่ยนแนวคิด ชีวิตเปลี่ยน..
Facebook บ้านอาจารย์ (สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ...)การให้ธรรมเป็นทาน..ชนะการให้ทั้งปวง...
ศัตรูที่แท้จริงของคน คือ...(โลภ-โกรธ-หลง ) ต้องแก้ด้วยการมี..( ศีล-สมาธิ-ปัญญา...)จงอย่าประมาทต่อชีวิต...เพราะ ชีวิตคนเรานั้น...สั้นยิ่งนัก..จงนึกถึงความตาย...
อยู่เสมอๆ..เรามิอาจจะเอาอะไรไปด้วยได้เลย..แม้แต่อย่างเดียว...( นอกจาก กรรมดี..และกรรมชั่วเท่านั้นที่ติดตัวเราไป...)
เชิญศึกษาธรรมะ..แนวทางปฏิบัติธรรม,(ตามหลักของพระพุทธศาสนา..ณ.วัดถ้ำขวัญเมือง..อ.สวี จ.ชุมพร..)เพื่อสร้างบุญสร้างกุศลเอาใว้ให้มากๆ...เพราะว่าเราเกิดมาชาตินี้แล้ว..ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่สุด ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา  ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดได้อยากมากๆครับ..เราต้องเตรียมตัวให้พร้อม...เราอย่าประมาทในชีวิต...ทำทานให้สม่ำเสมอ, รักษาศีลเท่าที่เราจะทำได้,ฝึกสมาธิ,และสร้างปัญญา,ให้เกิดขึ้นกับตัวเราให้มากๆ...ด้วยการเปิดใจ..รับ และ ศึกษาธรรมะอยู่เสมอๆ..รายละเอียดในการปฎิบัติ..ให้เข้าไปที่...(วัดถ้ำขวัญเมือง)หน้าแรกครับ...
"หรือดูVCDแนวทางการปฎิบัติธรรม แนวทางปฎิบัติ วัดถ้ำขวัญเมือง กับ อ.ศิริพงษ์  "คลิ๊ก"   พุทธประวัติ (การปฎิบัติธรรม รูปฌาน๔)

การปฎิบัติธรรม รูปฌาน ๔

ธรรมปฎิบัติ..ตามแนวทาง หลวงพ่อ สรวง ปริสุทโธ

 

 

 
รูปฌาน ๔
เกศา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ
ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกศา
อิทธิบาท ๔
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
พละ ๕
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา
โพชฌงค์ ๗
สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ
ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา
มรรค ๘
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา
สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
อเนญชธรรม
หรืออเนญชาภิสังขาร หมายถึงสภาพที่ปรุงแต่งภพ อันมั่นคง ไม่หวั่นไหว ได้แต่ภาวจิตมั่นคงแน่วแน่ ด้วยสมาธิแต่จตุตถฌาน
(ฌาน ๔)
โคตรภู
หมายถึงผู้ที่ตั้งอยู่ในฌานซึ่งเป็นลำดับที่จะถึง
อริยมรรคหรือผู้อยู่ในหัวต่อระหว่างความเป็น
ปุถุชนกับความเป็นอริยบุคคล(พระอริยบุคคล มี ๔ ขั้น คือ พระโสดาบัน พระสกทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต์)
เพียร ๔
หรือสัมมาวายาโม ได้แก่ปรารภความเพียรประคองจิตไว้เพื่อ
๑. ยังอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่ยังไม่เกิดไม่ให้
เกิดขึ้น
๒. ละอกุศลธรรมอันเป็นบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
๓. ยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
๔. พัฒนากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้งอกงาม
ยิ่งขึ้น

 

แนวทางธรรมะ...การปฏิบัติธรรมให้ถูกต้อง...


แสงธรรม..นำชีวิตใหม่..แนวทางปฎิบัติธรรมะ...
ทานที่ให้ผลมาก...

"ทานที่ให้ผลมาก"คือสังฆทาน...
การทำทานที่ถูกต้อง...
อานิสงค์ของทานที่แตกต่าง....

ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]www.pathongko.com ศูนย์พัฒนาอาชีพบ้านอาจารย์